random photo

Prácticas externas

Para o recoñecemento de prácticas en entidades colaboradoras é de aplicación a normativa específica da Escola Politécnica Superior así como os convenios asinados ao seu abeiro. Unha versión actualizada de ambos documentos pode consultarse aquí.