random photo

Descrición do programa

Programa de máster con límite de prazas e criterios xerais de selección
 
Créditos: 60
 
 
Número de prazas: 22
                                     das cales 3 a tempo parcial *
                                     e 8 reservadas para alumnos estranxeiros
 
* 30 créditos/ano. Grande parte das materias impartiranse ao longo de días completos, o que permite aos alumnos matriculados a tempo parcial asistir por días ás clases presenciais.
 
Carácter: presencial (con posibilidade de clases telepresenciais por videoconferencia)
 
Rama de coñecemento: enxeñería e arquitectura
 
Normativa de permanencia: Normativa de permanencia da USC
 
Idiomas: Galego, Español e Inglés (recomendable nivel B1 do Consello de Europa)
 
Centros responsables do título / Centros onde se imparte:
 
Data da última acreditación polo Consejo de Universidades: 30 de xuño de 2010

Autorización da implantación do título pola Xunta de Galicia: 16 de setembro de 2010 (Decreto 150/2010)

Data de publicación en BOE: 3 de marzo de 2011