random photo

Trabajos finales: curso 2010-2011

Estudio da utilización de información catastral (gráfica e alfanumérica) para a elaboración das bases definitivas nos procesos de concentración parcelaria en Galicia (Alumna: Dorinda Isabel Sarmiento Prieto)

Caracterización dos procesos de repoboación posteriores á entrada de Galicia na UE (Alumna: Beatriz Guimarey Fernández)

Delimitação de área ideal de núcleo rural para aplicação da concentração parcelária (Alumno: Vasco Barbosa Brandao)

Estudio sobre a predición de incendios forestais: análise do índice de risco e aproximación a unha metodoloxía alternativa (Alumno: Iván Sánchez Valiño)

Creación de escenarios actuais e potenciais para o risco de inundación costeira na área metropolitana da Coruña (Alumno: Xurxo Loureiro Veira)

Cambio institucional en instrumentos de usos do solo a nivel local. Unha aproximación ó caso galego (Alumna: Eva Carreira Carral)

A consideración dos asentamentos rurais nos procesos de xestión de terras: o caso da concentración parcelaria e a ordenación de núcleos rurais (Alumna: Nieves Pérez Rodríguez)

Onde cambian as cousas: Gobernanza e políticas de usos de solo. Dous exemplos de Galicia (Alumna: Eva Gregorio Vaqueiro)

Recreación de escenarios de riesgo actuales y potenciales en el municipio de Lugo (Alumna:Ivonne María González Coronel)

Aplicabilidad del lídar para la estimación del riesgo de incendio en el ayuntamiento de Guitiriz (Alumno: Javier Pasalodos Tato)

Ferramentas para a xestión sustentable do medio rural (Alumna: Eva Villar Mosquera)

Tendencias actuales de modelos multi agente de cambio de uso de suelo (Alumna: Jeanneth Maribel Galvez Surculento)

El programa de forestación de tierras agrícolas en Galicia (Alumno: José Vicente Ordoñez Yaguache)

Tenencia e uso da terra por parte das explotacións gandeiras, estudo de caso na comarca da Terra Chá (Alumno: Luis Iglesia Anllo)

A utilización do espazo por parte das explotacións gandeiras: estudo de caso na Terra Chá (Alumno: Manuel Giménez Solla)

O impacto do pago único. Estudo de caso (Alumna: Fátima Docio Rodríguez)

Sintaxis espacial de la ciudad de Lugo (Alumno: José Luis de la Barrera Fernández)

La implantación de regulación de usos de suelo en Galicia. Un análisis de variables socioeconómicas, físicas y administrativas relacionadas con la implantación de planes (Alumna: Lucía Trancón Loureiro)

Donde cambian las cosas, gobernanza y políticas de uso del suelo en Arequipa, Perú, el papel del gobierno en la sociedad (Shirley Molina Molina)